Husorden

Vi opfordrer alle beboere til at tage hensyn til deres naboer, men vi har for en god ordens skyld formuleret en husorden, som kan læses herunder samt hentes som dokument til højre på siden. Husordenen er et tillæg til foreningens vedtægter.
 
Husordenen gælder for både ejere og lejere samt for personer i ejeres/lejeres husstand samt de personer som ejere/lejere giver adgang til ejendommen (herunder gæster, håndværkere m.fl.)

Husordenen revideres løbende af bestyrelsen og hvis bestyrelsen ønsker ændringer, vil de blive forelagt på førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Hvis man oplever at en eller flere af foreningens beboer overtræder husorden, bedes man rette henvendelse til vedkomne. Hvis dette ikke hjælper kan bestyrelsen kontaktes, hvori det fremgår hvornår hændelse har fundet sted og hvilken karakter. Bestyrelsen vil derefter hurtigst muligt behandle henvendelse og evt inddrage administrator.

 Alternativ kan følgende hjemmeside hjælpe: www.konflikt-frb.dk
 
Denne husorden er vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2014.

 

AFFALD

 • Affald må ikke henkastes i gården, på veje eller på trappearealer. Beboeren har pligt til selv at fjerne affald.
 • Affald skal sorteres og smides i de dertil egnede containere. Følg vejledningen på containerne.
 • Stort affald skal skilles ad, hvis muligt, og sorteres efter materiale og størrelse. Brandbart affald over 1 meter, elektronisk affald samt hårde hvidvarer skal placeres ryddeligt på asfalten bag den markerede linje ved Borups Allé 103. Brandbart affald under 1 meter skal placeres i dagrenovationscontainerne. Metal og plastic skal i de dertil opstillede containere.
 • Miljøfarligt affald (maling, lim, spraydåser og lign.) skal placeres ved metalskuret ved dagrenovations container, Kronprinsesse Sofies Vej 45. Batterier skal lægges i de dertil opstillede beholdere.
 • Byggeaffald (gipsplader, fliser, sanitet, vinduer og lign.) skal afleveres på genbrugsstationen.

 

ALTANER

 • Ifølge vedtægterne er altanerne fællesareal, som den enkelte ejer dog har eneret til benyttelse af. Ejerforeningen har pligt til vedligeholdelse af altanerne. Som følge heraf skal altaner forblive i den oprindelige form og farve.
 • Altankasser skal være af vejrbestandigt materiale og ophængt i galvaniserede beslag. Altankasser skal ophænges indvendig.
 • Altanen skal fremstå i ryddelig stand, og må ikke benyttes til opbevaring af affald og lign. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.
 • Gulvtæpper og lign. må ikke rystes ud over altaner eller ud af vinduer.
 • Antenner og paraboler må ikke opsættes på altaner eller på ejendommen i øvrigt.
 • Altaner må kun afskærmes i den farve, som er vedtaget af generalforsamlingen. Afskærmning skal være af grå farvenummer: Dessin 14059.
 • Det er tilladt at benytte gas- eller el-grill på altaner.
 • Ophold på altaner må ikke være til gene for andre beboere, og skal være dæmpet efter kl. 22.00.
 • Behandling af træ skal gøres med træolie til hårdttræ 1 gang om året (hentes hos viceværten). Se særskilt vejledning på hjemmesiden: ”vedligeholdelse af altaner”.
 • Altanvæggene må ikke males og altanerne må ikke indhegnes med net eller lign.
 • I tilfælde af misvedligeholdelse eller skade af altaner står ejeren selv for udbedring og betaling af dette. E/F Mariendals Have kan såfremt udbedringerne ikke sker forlange dette iværksat på ejerens regning.

 

STØJ

 • Musik og støjende adfærd skal holdes på et niveau så det ikke er til gene for de øvrige beboere.
 • Ved afholdelse af fester skal beboeren informere de øvrige beboere i opgang samt naboopgang, mindst 1 uge forinden og således sikre, at de er orienterede om støjen. Musik skal være dæmpet mellem kl. 22.00 og 08.00, og vinduer samt altandøre skal holdes lukket.
 • Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem klokken 20.00 og 08.00, lørdag, søndag og helligdage dog mellem 18.00 og 9.00, og øvrige beboer skal varsles på forhånd.

 

PORTE/DØRE & DØRKALDEANLÆG

 • For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt, skal alle ejendommens porte og døre holdes lukket og låst.
 • Porttelefonerne skal anvendes korrekt. Beboerne bør således ikke lukke nogen ind i ejendommen før man har sikret sig, at de har et relevant ærinde.

 

TRAPPEOPGANGE & VINDUER

 • Hoved- og bagtrapper skal holdes fri af hensyn til passage og rengøring.
 • Affald, spande/kasser, aviser og lign. må ikke henstilles i opgangene – heller ikke midlertidigt.
 • Rygning på trapper, på loftet og i kælderen er ikke tilladt.
 • Vinduer på tørrelofter skal holdes lukket ved nedbør, og må kun åbnes på klem, således at fugle ikke kan komme ind. Vinduer i opgange skal lukkes efter brugen, ligesom disse skal holdes lukket ved nedbør.

 

OPHOLD, BOLDSPIL & LEG PÅ EJEMDOMMENS GRUND

 • Boldspil op ad ejendommen samt skurerne i gården er ikke tilladt.
 • Støjende og generende leg og ophold på ejendommens grund skal ophøre senest kl. 22.
 • Indkørslerne til gården fungerer som brandvej, hvorfor ingen permanent parkering må finde sted foran disse.

 

CYKLER, BARNEVOGNE & KNALLERTER

 • Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber og lign. må ikke henstilles på lofts-, trappe- og kældergange, men skal placeres i egne pulterrum, eller ved de dertil indrettede stativer eller i cykelkælderen, eller i barnevognsrummet ved nr. 28. Nøgle hertil udleveres mod depositum af bestyrelsen.
 • Kørsel med knallert og lign. på ejendommens grund er ikke tilladt.
 • Cykler og lign. må ikke låses fast til gelænderet ved kælderskaterne.  

 

UDLUFTNING, SKADEDYR & AFLØB

 • Beboeren bør sørge for daglig effektiv udluftning i lejligheden, således at fugtdannelse på træværk, tapet og lign. undgås. Angreb af væggetøj og andre skadedyr skal straks anmeldes til vicevært eller bestyrelsen.
 • Det er ikke tilladt at nedkaste genstande i afløb og i wc-kummen, som kan stoppe afløbet.

 

HUSDYRHOLD

 • Det er tilladt at holde almindeligt forekommende husdyr, dog kun med bestyrelsens forudgående samtykke. Husdyr må ikke være til gene for ejendommen eller dennes medlemmer, og skal holdes på behørig afstand på opfordring. Haven er ikke toilet for husdyr, og efterladenskaber skal fjernes af dyrets ejer/passer.
 • Hunde må færdes i gården, når blot de holdes i kort snor (max længde 1.5 m)

 

FODRING AF DYR

 • Der må ikke fodres fugle, katte eller andre dyr fra ejendommens vinduer, altaner eller på ejendommen samt ejendommens grund i øvrigt, idet dette tiltrækker rotter og andre skadedyr.

 

UDLEJNING OG SALG AF LEJLIGHED

 • Meddelelse om udlejning eller salg af lejlighed skal gives til administrator straks efter overtagelse. Administrator skal have ejerens/lejerens kontaktoplysninger.
 • Ejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med denne husorden.

 

OVERTRÆDELSER

 • Overtræder en beboer eller dennes gæster husordenen, bør den der konstaterer overtrædelsen påtale dette direkte og straks overfor overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke, skal der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen, indeholdende oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt. Bestyrelsen tager herefter stilling til, hvorvidt klagen er berettiget og påtaler dette i anonym form og behandler denne.
 • Ved gentagende overtrædelser af nævnte husorden kan dette medføre pligtig pengeydelse på et beløb af 500 kr.

 

(Sidst redigeret 26-08-2015)

 
Dokumenter

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 90597 (denne uge: 1968)